Uw taal: Nederlands language English language

Klantenservice : Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 420Shop

Bij het gebruik van deze website "www.420shop.nl" en de eventuele aankoop van producten of diensten, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Bij het gebruik van deze website en het plaatsen van een bestelling bij 420shop verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent. Deze website met al de inhoud, is uitsluitend bestemd voor volwassenen.

Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de juridische status van een product in een ander land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om u zelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en bevestigt dat de invoer naar het land van de bestelde producten legaal is. Door het plaatsen van een bestelling bij 420shop gaat u akkoord met alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid van de producten die aan u worden geleverd.

Alle wietzaden die bij 420shop worden verkocht zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en kleinschalig gebruik. Wij leveren geen zaden, voeding of andere kweekbenodigdheden aan grootschalige of commerciële kwekers. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren als wij vermoeden dat deze niet in overeenstemming is met onze voorwaarden.

420Shop beweert niet dat de informatie en producten op de website beschikbaar zijn, geschikt of legaal zijn buiten Nederland. Alle informatie die door 420shop, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of enige andere overdracht is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Het gebruiken van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. 420shop kan niet garanderen dat de informatie op de website is up-to-date en accuraat is.

U als klant neemt zelf volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel, schade, strafmaatregelen, gederfde winst of inkomsten, verlies van gebruik van het product of de apparatuur en eventuele verlies van eigendommen die kunnen voortvloeien uit de aankoop, het gebruik of misbruik van een product aangeschaft bij 420shop. 420shop, de eigenaars, vertegenwoordigers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden van haar klanten.

420shop zet niet aan tot het illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan om een juridisch adviseur te raadplegen indien u twijfels heeft.

Onze producten hebben geen medische waarde. De producten kunnen niet worden gebruikt als een geneesmiddel of als vervanging voor geneesmiddelen.

Alle illustraties zoals foto's, ontwerp, teksten en logo's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van 420shop.

Alle rechten voorbehouden.

Artikel 1. Definities
terms

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele (algemene) (leverings)voorwaarden van de koper van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van 420SHOP.
2.    Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.    Op verzoek zal de koper een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
4.    Wanneer door 420SHOP gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat 420SHOP onderhavige voorwaarden soepel toepast.
5.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 420SHOP in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 420SHOP vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten
1.    Alle aanbiedingen van 420SHOP zijn vrijblijvend.
2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door 420SHOP. 420SHOP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,  deelt 420SHOP dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.    Het plaatsen van een bestelling via de webshop op het webadres https://www.420shop.nl is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of handelt met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1.    Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
2.    Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.    Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt 420SHOP zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, overige belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van 420SHOP of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6.    In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper zijn de vorderingen van 420SHOP op de koper en de verplichtingen van de koper jegens 420SHOP onmiddellijk opeisbaar.
7.    Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. 420SHOP is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 420SHOP is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.    Indien de koper een bedrag vooruit betaald heeft en vervolgens de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 8 van artikel 7 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim
1.    Indien de koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de koper met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan 420SHOP. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2.    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. Ingeval de koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die 420SHOP moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6. Levering
1.      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2.    Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3.    Indien 420SHOP gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan 420SHOP ter beschikking heeft gesteld.
4.    Op voorraad zijnde producten worden door 420SHOP in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. 420SHOP zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht 420SHOP de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal 420SHOP per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5.    Indien 420SHOP een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt 420SHOP zich het recht voor de levering op te schorten.
6.    Wanneer een bestelling onder rembours verstuurd is en door de koper geweigerd is of niet afgehaald van het postkantooor zal 420SHOP de gemaakte rembours en administratie kosten verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht
1.    Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij 420SHOP. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2.    Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3.    Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4.    Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.    De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door 420SHOP binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6.    Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal 420SHOP het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.
7.    De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien dagen retour te zenden aan 420SHOP. De kosten van retourzending komen in dat geval voor rekening van de consument.
8.    Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle door 420SHOP geleverde zaken blijven eigendom van 420SHOP, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 420SHOP uit hoofde van enige met 420SHOP gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2.    Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van 420SHOP mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de koper (mede) uit door 420SHOP geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor 420SHOP en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor 420SHOP totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; 420SHOP heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3.    Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.    420SHOP kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van 420SHOP onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan 420SHOP verschuldigde bedragen betaald heeft.
5.    Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van 420SHOP. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper 420SHOP hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6.    De koper dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van 420SHOP vallen.

Artikel 9. Overmacht
1.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 420SHOP in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 420SHOP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2.    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 420SHOP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 10. Garantie

1.    Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
2.    Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door 420SHOP gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de koper, zal 420SHOP de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van 420SHOP vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan 420SHOP te retourneren en de eigendom daarover aan 420SHOP over te dragen.
3.    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 420SHOP, de koper of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4.    De door 420SHOP verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.    420SHOP aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door 420SHOP verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2.    Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is 420SHOP in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
3.    420SHOP is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en 420SHOP, dan wel tussen 420SHOP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en 420SHOP, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 420SHOP.
4.    Door 420SHOP middels de 420shop verkochte producten zijn op geen enkele wijze geschikt voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of (lichamelijke/psychische) aandoening.
5.    De klant dient zich te onthouden van het (verdere) gebruik van middels de 420shop aangekochte producten:
a.    wanneer de klant lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening;
b.    tijdens zwangerschap of borstvoeding;
c.    in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn;
d.    in combinatie met autorijden of het gebruik/de besturing van (zware) machines;
e.    in het geval van nervositeit, slapeloosheid, verminderde honger, trillingen, hardkloppingen of andere lichamelijke of psychische klachten. De klant dient in voorkomende gevallen altijd onmiddellijk een arts te raadplegen.
Ingeval van twijfel over gebruik dient de klant alvorens tot gebruik over te gaan  een arts te raadplegen en diens adviezen op te volgen.
6.    Door het plaatsen van een bestelling bij de 420shop accepteert de klant alle verantwoordelijkheid betreffende de (il)legale status van de producten welke, binnen het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan de klant zullen worden toegestuurd.
7.    Alvorens de klant in de 420shop een bestelling plaatst waarbij de bestelde producten buiten Nederland dienen te worden afgeleverd, dient de klant zich op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in het land van aflevering op de te bestellen producten van kracht zijn. De klant verklaart dat de invoer en het bezit van de bestelde producten in het land van aflevering wettelijk is toegestaan.
8.    De klant accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaat door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product via 420shop. De klant vrijwaart 420SHOP van alle aanspraken en schade ter zake.
9.    De informatie die door 420SHOP wordt verstrekt via haar website(s), de 420shop, links naar of van andere websites, of door werknemers van 420SHOP per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt informatief. Deze informatie dient door de klant nimmer te worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van door 420SHOP verstrekte informatie voor verboden handelingen komt geheel voor rekening en risico van de klant. De klant dient in acht te nemen dat de door 420SHOP verstrekte informatie mogelijk onnauwkeurig, onvolledig of niet (meer) actueel is.
10.    Via de 420shop aangekochte producten dienen door de klant buiten het bereik van kinderen (minderjarigen) te worden bewaard.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
1.    Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: contact@420shop.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2.    Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3.    Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4.    Geschillen tussen de consument en 420SHOP over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6.    Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7.    Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is 420SHOP aan deze keuze gebonden. Wanneer 420SHOP dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt 420SHOP de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is 420SHOP gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8.    De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.    Op alle door 420SHOP gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2.    Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 420SHOP, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat 420SHOP met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

terms


Bedankt voor je bezoek aan 420Shop.nl

Veel plezier in onze webwinkel!
Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over de webwinkel of onze producten.

420Shop logo
Happy 4:20

Terug naar Klantenservice